Uni Geo – wiercimy, badamy, dokumentujemy

Nasz sprzęt

Najczęśćiej używany przez nas sprzęt

Wiertnica WH 25

Samochodowa wiertnica WH 25 posadowiona na podwoziu samochodu terenowego FORD F350 służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą wiercenia świdrem ślimakowym na sucho z zastosowaniem rur okładzinowych. Parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach otworów o średnicy 180 mm na głębokość 30 m metodą obrotową za pomocą świdrów ślimakowych. Łatwe przemieszczanie się wiertnicy WH 25 zapewnia posadowienie jej na samochodzie terenowym FORD F350, umożliwiając jednocześnie wykonywanie badań w terenach trudnodostępnych.

Poważnym wyzwaniem zrealizowanym wiertnicą WH25 okazały się badania pod farmę wiatrową w miejscowości Radysy oraz wiercenia do projektu architektoniczno – budowlanego Obwodnicy Augustowa.

WIERTNICA GĄSIENICOWA COMACCHIO GEO 305

Wiertnica Comacchio GEO 305 wyposażona jest w szybkoobrotową głowicę, która pozwala sprawnie wiercić w każdych warunkach geologicznych, służy do:

  • Wiercenia rdzeniowego
  • Instalacji inklinometrów
  • Instalacji piezometrów otwartych

Pracujemy największymi dostępnymi na rynku rdzeniówkami wrzutowymi CSK-146 co pozwala nam osiągnąć średnicę rdzenia 102 mm. Dzięki zastosowaniu najbardziej rozbudowanych metod wiercenia tą rdzeniówką jesteśmy w stanie pobierać próbki zarówno z zawodnionych gruntów piaszczystych, jak i bardzo twardych formacji skalnych.

Wiertnica Star-Man

Samochodowa wiertnica WH 25P posadowiona na podwoziu samochodu terenowego MARMON służąca do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą wiercenia świdrem ślimakowym na sucho z zastosowaniem rur okładzinowych, wiercenia udarowego, wyciągania urobku szlamówką lub świdrem rurowym, wiercenia koronką widiową lub diamentową z płuczką, iniekcji mikropali, wiercenia z płuczkami wiertniczymi z prawym obiegiem płuczki.

Nominalne parametry wiertnicy umożliwiają wykonywanie w gruntach średniozwięzłych otworów o średnicy 200 mm do głębokości 30 m metodą obrotową za pomocą świdra ślimakowego lub 80 m metodą płuczkową za pomocą świdra gryzowego.

Wiertnica WH 25P zamontowana jest na samochodzie terenowym MARMON, co czyni z niej
jednostkę mobilną, radzącą sobie nawet w bardzo trudnym terenie. Przy jej użyciu zrealizowaliśmy badania do projektu linii wysokiego napięcia 400kV relacji Ełk – granica RP, zadanie okazało się trudnym wyzwaniem ze względu na brak infrastruktury drogowej oraz dużą ilość gruntów organicznych w rejonie inwestycji

Wiertnica H20SG

Samochodowa wiertnica H20SG posadowiona na podwoziu samochodu terenowego HONKER. Parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach średniozwięzłych otworów o średnicy 150 mm na głębokość 25 m metodą obrotową za pomocą ślimaków. Posadowienie wiertnicy H20SG na podwoziu samochodu terenowego TARPAN czyni z niej mobilną jednostkę odpowiednią do wykonywania odwiertów geologicznych o różnorodnym przeznaczeniu.

Pagani TG-63-200

Posiadane przez naszą firmę urządzenie Pagani TG-63-200 pozwala wykonywać badania za pomocą sondy CPT/CPTU do głębokości 25,0 m p.p.t. Dodatkową cecha zestawu jest bardzo wysoka mobilność, którą zawdzięcza on gąsienicom; na miejsce pracy dostarczany jest, specjalnie do tej roli przystosowanym, samochodem. Sonda statyczna CPT/CPTU jest podstawowym narzędziem pracy wykorzystywanym w krajach Uni Europejskiej do polowych badań gruntu – „in situ”. Badania wykonane za pomocą sondy CPT/CPTU pozwalają na określenie m.in. budowy geologicznej podłoża oraz parametrów geotechnicznych. Opracowane przez nas wyniki sondowań cechują się bardzo dużą wiarygodnością i dokładnością, a czas ich wykonania jest stosunkowo krótki.

Sonda udarowa WSU-63

Sonda udarowa typu WSU-63 służy do wykonywania badań gruntu sondą dynamiczną metodami:

DPL sonda lekka

DPM sonda średnia

DPH sonda ciężka

DPSH sonda bardzo ciężka.

Urządzenie do wbijania podczas pracy jest zawieszone przesuwnie do prowadnicy wiertnicy pionowej i podłączone do jej instalacji hydraulicznej.

Wiertnica URB 2A2

Posiadamy dwie wiertnice geologiczne URB 2A2 zamontowane na podwoziu samochodów ciężarowych ZIŁ.
Nominalne parametry wiertnic pozwalają na wykonywanie w gruntach otworów o średnicy do 400 mm za pomocą świdra gryzowego na głębokość do 120 m w przypadku wiercenia z użyciem pompy płuczkowej.
Posiadamy dwie wiertnice geologiczne URB 2A2 z pompą płuczkową, które służą do wykonywania:
– wierceń z płuczkami wiertniczymi w prawym obiegu z zastosowaniem świdrów
trójgryzowych i innych głowic urabiających
– pionowych otworów w gruncie za pomocą wiercenia świdrem ślimakowym na sucho
z zastosowaniem rur okładzinowych, do wyciągania urobku szlamówką lub świdrem rurowym, do pracy dłutem.
Obie wiertnice posadowione są na podwoziu samochodów terenowych ZIŁ131 co czyni z niech mobilne jednostki odpowiednie do wykonywania różnorodnych odwiertów hydrogeologicznych.

Wiertnica geotechniczna RSB 0/1.4 - Nordmeyer

Urządzenie wiertnicze typu RSB 0/1.4 może wykonywać różne odwierty geotechniczne.

Pobieranie próbek gleby za pomocą próbników.
Badanie środowiska gleby według DIN 4094 / BS 1377
Wiercenie obrotowe do ok. 50 m
Obrotowe wiercenie rdzeniowe do max. 70 m głębokości
Wiercenie suche
Wiercenie udarowe na kablach.

Wiertnica składana na trójnogu i świder ręczny

W terenach niedostępnych prace wiertnicze wykonujemy przy pomocy wiertnicy składanej, rozstawianej na trójnogu, wyposażonej w silnik spalinowy, bądź wiertnicy ręcznej. Parametry urządzenia pozwalają na wykonywanie otworów o średnicy 90 mm na głębokość 10 m metodą obrotową za pomocą ślimaków.

Płyta obciążana statycznie VSS (model 3377r. 2009 MULTISERW)

Płyta VSS służy do wykonywania badania nośności podłoża i podbudowy dróg przez obciążenie statyczne. Badanie prowadzi do określenia wartości poziomów zagęszczeń oraz modułów odkształceń.

Badanie VSS jest wykonywane w celu określenia nośności gruntu in-situ w konstrukcjach drogowych, warstwach nośnych, podłożach drogowych, pasach startowych lotnisk, nawierzchniach dróg szybkiego ruchu.

Płyta obciążana dynamicznie Terratest 4000

Do oceny nośności oraz pośrednio kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego, dróg gruntowych oraz warstw gruntów mineralnych, gruntów ulepszonych wapnem lub materiałów odpadowych, wbudowywanych w różnego rodzaju nasypy lub zasypki wykorzystujemy płytę obciążaną dynamicznie, która w szybki sposób bada moduł odkształcenia.

Urządzenie DPL

Inaczej zwane sondą dynamiczną SD-30. Służy do oceny i kontroli stanu zagęszczenia gruntów sypkich do głębokości 20 metrów.

Sonda DPSH

Sonda DPSH to uniwersalne urządzenie przeznaczone do mechanicznego sondowania przy zastosowaniu obciążników o wadze 10, 30, 50, 63,5 kg, sondowania sondami rdzeniowymi RKS oraz sondami typu SPT. Posiada możliwość regulacji wysokości spadu podbijaka od 500 do 750 mm oraz zwiększenia jego ciężaru. Podbijak pozwala na uzyskanie prób próbnikami wbijanymi(okienkowymi) o średnicy 80 mm.
Sonda DPSH pozwala zgodnie z normami DIN (EN) na wykonanie wszystkich rodzajów sondowań.

Urządzenie DPM

Inaczej zwana sondą dynamiczną SD-10. Służy do oceny i kontroli stanu zagęszczenia gruntów sypkich do głębokości 6 metrów.

Sejsmika powierzchniowa CSWS i SASW

Badania metodą sejsmiki powierzchniowej SASW (Spectral Analysis of Surface Waves) i CSWS (Continuous Surface Wave System) służą do określenia sztywności gruntów wyrażonej modułem ścinania Gmax, bądź modułem Younga E. Metoda ta jest przydatna w różnego rodzaju zadaniach z zakresu geologii inżynierskiej np. na potrzeby wykonania dokumentacji geologicznej dla farm wiatrowych.

Ścinarka obrotowa

Pomiar wytrzymałości przy szybkim ścinaniu ścinarką jest badaniem najlepiej charakteryzującym cechy wytrzymałościowe gruntów średnio i silnie spoistych tj. o wskaźniku plastyczności większym od 10. Przy badaniu ścinarką odczytuje się wartość jednostkowego oporu na bezpośrednie ścinanie.

Penetrometr

Badanie penetrometrem jest przydatne do oceny konsystencji gruntów mało spoistych, dla których tradycyjny sposób jest kłopotliwy z powodu trudności wykonania ich wałeczkowania. Penetrometr został wykonany w ten sposób, aby odczyt na jego skali odpowiadał jednostkowej wytrzymałości gruntu na jednoosiowe ściskanie.

Nasza firma działa pod kierownictwem uprawnionych geologów

Zainteresowany naszą ofertą ? Masz jakieś pytania ?

Skontaktuj się z nami